Obchodní podmínky

V naší galerii si můžete podlahu jak koupit, tak také si ji od nás nechat položit. Nicméně máme i takové zákazníky, kteří si ji chtějí položit sami, a my tento záměr rádi podporujeme. A tak jsme přesně pro vás vytvořili půjčovnu profesionálního nářadí, které budete pro pokládku své podlahy potřebovat. Spolu s našimi radami a tištěnými podklady to zvládne úplně každý.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej prostřednictvím dálkového prodeje

 

Identifikace prodávajícího:

Tomáš Benda

IČO 74440004

se sídlem Riegrova 1342/12, 405 02 Děčín – Děčín II-Nové Město

(dále pro účely těchto obchodních podmínek jen jako „Prodávající“)

 

 1. Základní ustanovení
  • 1.1 Tyto obchodní podmínky vydává Prodávající ve smyslu § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).
  • 1.2 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěné na webové stránce dostupné na adrese www.galeriepodlah.cz (dále jen „e-shop“).
  • 1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
  • 1.4 Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce, nedohodnou-li se Prodávající a Kupující jinak.

 

 1. Informace o zboží a cenách
  • 2.1 Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu e-shopu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Uvedená cena zahrnuje i cenu za dodání zboží Kupujícímu. Cena zboží je platná po dobu, po kterou je v e-shopu u daného zboží zobrazena. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně dojednaných podmínek.
  • 2.2 Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu e-shopu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Nejde tak o návrh na uzavření smlouvy, § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.
  • 2.3 Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodnou-li se Prodávající a Kupující jinak.

 

 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  • 3.1 Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy hradí Kupující sám.
  • 3.2 Kupující objednává zboží bez registrace v e-shopu prostřednictvím poptávkového formuláře (dále jen „Objednávka bez registrace“). Objednávka bez registrace musí být učiněna tak, že obsahuje přesný název objednaného zboží, počet kusů zboží a osobní údaje Kupujícího potřebné k uzavření kupní smlouvy, kterými jsou jméno a příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo a elektronická adresa (e-mail). Objednávku bez registrace lze také učinit prostřednictvím telefonu či elektronické pošty na níže uvedených kontaktech:
   • +420 775 866 544
   • galeriepodlah@gmail.com
  • 3.3 V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména neúplnosti nebo nesouladu údajů o Kupujícím, je Prodávající oprávněn vyzvat Kupujícího k odstranění pochybností. Nebudou-li pochybnosti odstraněny, je Prodávající oprávněn k objednávce nepřihlížet.
  • 3.4 Smluvní vztah (tj. uzavření kupní smlouvy) mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, kterou Prodávající zašle Kupujícímu na elektronickou adresu Kupujícího, případně úhradou celé kupní ceny nebo převzetím objednaného zboží Kupujícím, podle toho, co nastane dříve. Kupující bere na vědomí, že případný e-mail následující bezprostředně po provedení objednávky je pouze potvrzením provedené objednávky, nikoli akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy.
  • 3.5 Na základě kupní smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.
  • 3.6 V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží na e-shopu nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že bylo Kupujícímu zasláno přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy.
  • 3.7 Kupující může zrušit objednávku dosud nepotvrzenou Prodávajícím telefonicky nebo e-mailovou zprávou. Všechny potvrzené objednávky jsou pro Kupujícího závazné.
  • 3.8 V případě, že v rámci komunikace Prodávajícího a Kupujícího po odeslání Objednávky bez registrace bude dojednáno, že Kupující navštíví osobně prodejnu Prodávajícího za účelem bližšího seznámení se se zbožím, není kupní smlouva uzavřena a bude uzavřena případně až osobně na prodejně.

 

 1. Platební podmínky a dodání zboží
  • 4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit následujícími způsoby:
   • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. [3525453399 / 0800 ] předem na základě vystavené faktury,
   • v hotovosti při převzetí zboží na prodejně Prodávajícího.
  • 4.2 V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů ode dne doručení faktury.
  • 4.3 V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.
  • 4.4 Zboží je Kupujícímu dodáno:
   • prostřednictvím dodavatele Prodávajícího na adresu Kupujícího,
   • vlastním dovozem Prodávajícího na adresu Kupujícího.
   • možností vyzvednutí si zboží na adrese Prodávajícího
  • 4.5 Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou součástí kupní ceny.
  • 4.6 V případě, že je nutno z důvodů na straně Kupujícího zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady s tímto spojené.
  • 4.7 Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.
  • 4.8 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, nejdříve však převzetím zboží.
  • 4.9 Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

 1. Odstoupení od smlouvy
  • 5.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, nebo o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
  • 5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 5.1. nebo o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě dle předcházející věty, a to na kontaktní adresu Prodávajícího, či na kontaktní email Prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že právo odstoupit od smlouvy podle § 1829 odst. 1 OZ svědčí pouze Kupujícímu, který je spotřebitelem. Pro vyloučení pochybností Prodávající uvádí, že právo odstoupit od smlouvy dle tohoto odstavce platí pouze v případě uzavření kupní smlouvy pomocí prostředků na dálku
  • 5.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 5.2. těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy na adresu sídla Prodávajícího. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu.
  • 5.4 Kupující spolu s vráceným zbožím přiloží kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti nebo poštovní poukázka či jinak). Vyjádření rovněž musí obsahovat kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu Kupujícího.
  • 5.5 Ve lhůtě deseti dnů od vrácení zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
  • 5.6 Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, a to nejpozději do 14 dnů ode dne vrácení zboží podle odst. 5.3. těchto obchodních podmínek.
  • 5.7 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží.
  • 5.8 Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží.
  • 5.9 Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající je oprávněn započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s navrácením zboží na kupní cenu a náklady na dodání zboží, které mají být Kupujícímu vráceny.
  • 5.10Je-li společně se zbožím poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kteroukoli stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.
  • 5.11 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje Kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným Kupujícím.

 

 1. Práva z vadného plnění
  • 6.1 Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí zejména obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 OZ).
  • 6.2 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí Kupujícím zejména:
   • má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   • se hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   • odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeny podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
   • vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  • 6.3 Ustanovení uvedená v předcházejícím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  • 6.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
  • 6.5 Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese sídla Prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

 

 1. Reklamační řád
  • 7.1 Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží spotřebitelem, v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
  • 7.2 U veškerého zboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží Kupujícím.
  • 7.3 V případě, že se v průběhu doby dle předcházejícího odstavce vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má Kupující právo na bezplatné odstranění této vady. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má Kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. U odstranitelné vady má Kupující dále právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případů stanovených zákonem. Neodstoupí-li Kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
  • 7.4 Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.
  • 7.5 Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno do sídla Prodávajícího. Kupující je povinen předložit Prodávajícímu reklamované zboží ve stavu odpovídajícím právním předpisům na ochranu veřejného zdraví a jiným právním předpisům, zejména je povinen zboží předložit čisté a suché.
  • 7.6 Nároky z práv z vadného plnění se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Nároky z práv z vadného plnění se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U použitého zboží Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení; u věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána; místo práva na výměnu má Kupující v případech dle této věty právo na přiměřenou slevu. Mírné odchylky týkající se kvality, velikosti, designu a barvy zboží jsou u rukodělně a řemeslně zhotovovaných produktů přípustné a nepovažují se za reklamovatelnou vadu.
  • 7.7 Práva z vadného plnění lze uplatnit následujícím způsobem:
   • informováním Prodávajícího e-mailem či písemně,
   • doručením reklamovaného zboží na prodejnu Prodávajícího spolu s dokladem o zakoupení zboží či fakturou a popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.
  • 7.8 Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněny neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.
  • 7.9 Prodávající má možnost odmítnout uplatnění práv z vadného plnění Kupujícího, který reklamuje zboží ve stavu odporujícím právním předpisům na ochranu veřejného zdraví nebo jiným právním předpisům.

 

 1. Doručování
  • 8.1 Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
  • 8.2 Kupující doručuje Prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách (odst. 3.2.).
  • 8.3 Prodávající doručuje Kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

 

 1. Ochrana osobních údajů
  • 9.1 Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“).
  • 9.2 Kupující bere na vědomí zpracování osobních údajů Kupujícího v rozsahu jméno a příjmení, adresa bydliště či doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede v objednávce nebo při registraci uživatelského účtu (dále společně jen „osobní údaje“). Osobní údaje budou zpracovávány pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu vztahujících se k obdobnému zboží nebo službám poskytovaným dle kupní smlouvy.
  • 9.3 Správcem osobních údajů je Prodávající. Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, splnění smlouvy, a písm. f) GDPR, oprávněný zájem.
  • 9.4 Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje Kupujícího Prodávající předává externímu dopravci a osobám podílejících se na dodání zboží Kupujícímu, kterým jsou osobní údaje Kupujícího předávány v minimálním rozsahu, jenž je nutný pro doručení zboží.
  • 9.5 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nutnou k plnění kupní smlouvy a práv a povinností z ní vyplývajících. Pokud by osobní údaje byly zapotřebí pro účely uplatnění či ochrany práv Kupujícího či Prodávajícího ve sporech, v soudním či správním řízení, budou osobní údaje Kupujícího uchovávány po dobu trvání sporu, a to výhradně za účelem ochrany práv v takovém sporu.
  • 9.6 Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
  • 9.7 Kupující má právo požadovat přístup k osobním údajům Kupujícího a informacím uvedeným v čl. 15 GDPR, právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů k jinému správci za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 GDPR. Kupující má právo vznést vůči Prodávajícímu námitku proti zpracování jeho osobních údajů. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat.
  • 9.8 Pokud by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem nebo GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může Kupující požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. V případě, že Kupující bude nespokojen se zpracováním osobních údajů Kupujícího, může se se svojí stížností obrátit na Prodávajícího nebo dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, uoou.cz.
  • 9.9 Kupující nemá povinnost osobní údaje poskytnout, poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Kupující však bere na vědomí, že bez poskytnutí osobních údajů nemůže reálně dojít k plnění kupní smlouvy a doručení zboží.
  • 9.10 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně, přesně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.
  • 9.11 Kupující bere nad rámec výše uvedeného na vědomí, že Prodávající může zpracovávat soubory cookies, textové soubory zasílané webovými stránkami a ukládané do zařízení Kupujícího (dále jen „cookies“) pro účely zajištění základních funkcí fungování internetového obchodu, a to na základě oprávněného zájmu Prodávajícího. Jakékoli další cookies nad rámec oprávněného zájmu Prodávajícího je Prodávající oprávněn zpracovávat, pokud k jejich zpracování Kupující udělí svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný souhlas.

 

 1. Mimosoudní řešení sporů
  • 10.1 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 (adr.coi.cz, adr@coi.cz).
  • 10.2 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 1. Závěrečná ustanovení
  • 11.1 Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky; tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • 11.2 Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.
  • 11.3 Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
  • 11.4 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.
  • 11.5 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  • 11.6 Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Práva a povinnosti stran se řídí vždy
  • 11.7 Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem [20. 04. 2021]

 

Lišty zdarma >

k podlaze Ter Hürne